Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy gäller HittaHem AB:s (nedan ”vi” ”oss”) tjänstHittaHem.se med boenderelaterade tjänster (nedan ”HittaHem”,”Tjänsten”, ”Tjänsterna”) och oberoende om Tjänsterna erbjuds viahittahem.se, någon annan webbsida eller via e-post. HittaHem AB (unä),org.nr. 559317-6539, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling i samband med användandet av HittaHem.

I denna dataskyddspolicy kan du läsa om (i) vilka uppgifter vi samlar in om dig, (ii) varför vi behandlar dina uppgifter, (iii) vilka andra företag och myndigheter vi delar dina uppgifter med, (iv) hur länge vi sparar dina uppgifter, (v) dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter och (vi) hur vi använder cookies och Facebooks produkter.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi använder information om dig för att göra HittaHem så bra som möjligt. Beroende på vilka Tjänster som används samlar vi in olika typer av uppgifter. Nedan har vi sammanfattat vilka typer av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar och hur personuppgifterna samlas in.

Hur du interagerar med våra tjänster och enhetsinformation. När du besöker vår webbsida eller läser våra e-postutskick samlar vi in uppgifter om hur du interagerar med den, t.ex. information om vilka bostadsobjekt du klickar på och söker efter, din sökhistorik, sparade inställningar, interaktioner med länkar och annonser, typ av browser inklusive språkinställningar och installerade tillägg, operativsystem och din IP-adress. Där du har gett din tillåtelse samlar vi in information genom Facebooks produkter. Läs mer om Facebooks produkter och hur vi hanterar cookies i avsnittet om Marknadsföring på Facebook respektive Cookies.

Information du lämnar ifrån dig. När du anmäler intresse för en bostad eller startar en bostadsbevakning samlar vi in informationen som du lämnar till oss, t.ex. namn, e-post och telefonnummer. När du gör en bevakning samlar vi också in information om din intresseprofil, t.ex. vilken typ av boende du letar efter och i vilket område du letar bostad. När du väljer att bli kontaktad av en mäklare för värdering eller försäljning av din nuvarande bostad eller angående ett intressant objekt samlar vi in dina kontaktuppgifter, information om nuvarande bostad och intresseprofil. När du anmäler intresse för att bli kontaktad av en bolåneförmedlare för att omförhandla eller ansöka om bolån samlar vi in och förmedlar dina kontaktuppgifter samt övrig information som du lämnar till oss, t.ex. information om storlek på ditt nuvarande lån och information om önskad räntenivå.

Information från tredje-part. Vi hämtar information från våra samarbetspartners som använder våra Tjänster, t.ex. mäklarbyråer, förutsatt att du har anmält ditt intresse. Vi kan även komma att inhämta information genom olika kanaler, exempelvis genom att du registrerar dig via våra annonser på sociala medier. De uppgifter vi kan komma att samla in omfattar dina kontaktuppgifter, typ av sök- och visningsobjekt samt intresseprofil.

Hur den insamlade informationen används ochrättslig grund för behandlingen

Vi använder dina personuppgifter för de syften och enligt de rättsligagrunder som anges nedan.

Syfte med behandlingen

Söktjänst. För att göra det möjligt för dig att söka på bostäder utan att skapa ett konto hos oss.

Bostadsbevakning via HittaHem. För att göra det möjligt för dig att bevaka bostädersom matchar din intresseprofil. För att göra bostads bevakningen så relevant som möjligt använder vi all information du ger oss i din sökning för att anpassa vilka bostäder vi inkluderar i din bevakning.

Bostadsbevakning via mäklare. När du gör en bostadsbevakning hos en mäklarbyrå som är samarbetspartner till HittaHem kommer en automatisk bostadsbevakning att skapas på HittaHem. HittaHem AB och mäklarbyrån är gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen vid skapandet av bevakningen och du har rätt att avsluta bevakningen hos vilkenpersonuppgiftsansvarig du önskar.

Kontaktförmedling. När du gör en intresseanmälan för ett objekt via vår Tjänst och därmed begär att bli kontaktad av en mäklare, förmedlar vi dina kontaktuppgifter till mäklaren i syfte att du ska kunna bli kontaktad angående objektet. Du kan även välja att bli kontaktad av en mäklare för t.ex. värdering eller försäljning av din nuvarande bostad eller att bli kontaktad av en bolåneförmedlare för förmedling av bolån. Vi kommer i sådana fall att förmedla dina kontaktuppgifter till dessa samarbetspartners.

Andra boenderelaterade tjänster. Vi kan komma att erbjuda andra boenderelaterade tjänster med samarbetspartners.

Kommunikation och kundsupport. Vi använder dina kontaktuppgifter för att administrera vår kundrelation med dig och för att assistera dig när du har frågor eller behöver hjälp.

Marknadsföring. För att kunna tillhandahålla dig information och erbjudanden om våra Tjänster. Vi använder olika kanaler för marknadsföring av våra Tjänster, t.ex. e-post.

Annonsering/Intressebaserad marknadsföring. För att kunna visa dig relevanta annonser på sociala medier använder vi oss av s k annonseringscookies och Facebooks produkter på vår webbsida. Annonseringscookies är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. Mer information om intressebaserad annonsering finns i avsnittet om Profilering, Marknadsföring på Facebook respektive Cookies.

Analysera och förbättra Tjänsterna. Vi använder data för att analysera, förbättra och utveckla våra Tjänster, bland annat för att uppdatera våra funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig.

Statistik. Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser och för att därigenom kunna fatta välgrundade affärsbeslut. För detta ändamål använder vi anonymiserad data så långt det är möjligt.

Regelefterlevnad. Om du är kund hos oss måste vi behandla dina uppgifter i syfte att efterleva tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringsregler.

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna leverera söktjänst för besökare till HittaHem.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig om tillhandahållande av Tjänsten.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna samarbeta med partners för att erbjuda dig boenderelaterade tjänster när du anmäler intresse för det.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och för vårt berättigade intresse av att kunna samarbeta med partners för att erbjuda dig boenderelaterade tjänster när du anmäler intresse för det.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna samarbeta med partners för att erbjuda dig boenderelaterade tjänster när du anmäler intresse för det.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och vi har ett berättigat intresse av att erbjuda dig hjälp och support.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Samtycke

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förbättra och utveckla våra Tjänster.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att ta fram statistik.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla HittaHems AB:s rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod för personuppgifter

Kriterier som avgör hur länge vi sparar uppgifterna beror på av vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den period som är nödvändig för de ändamål som beskrivs i denna dataskyddspolicy.

Behandlingen av personuppgifter där den rättsliga grunden är fullgörande av avtal kommer att pågå under den tid som du är kund hos oss. De personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser kommer att behandlas så länge det krävs enligt gällande lagstiftning. Personuppgiftsbehandling som är baserad på vårt berättigade intresse kommer att behandlas under den tid du använder Tjänsterna och vi har ett sådant berättigat intresse, såvida du inte har motsatt dig en sådan behandling.

Du har alltid rätt att motsätta dig direkt marknadsföring. Om du får reklammeddelanden eller bostadsbevakningar via e-post från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i e-postmeddelandet. Vi kommer då även att radera dina uppgifter, såvida du inte är kund hos oss och vi behöver uppgifterna för våra övriga behandlingar.

Samarbetspartners

Vi delar information med leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla Tjänsten t.ex. leverantörer för verifiering av e-postadressen eller lagring av uppgifter. I de fall våra leverantörer hanterar dina personuppgifter har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES. Exempelvis använder vi oss av leverantörer för verifiering av e-postadress och lagring av uppgifter som är etablerad utanför EU/EES. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller genom att HittaHem AB vidtar särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom ingående av avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring i enlighet med EU-kommissionens beslut och som finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att utöva följande rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (inklusive kopia) samt viss information rörande behandlingen av dem.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
  • Rätt till begränsning av behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar. Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar. Du har rätt att invända mot sådan behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom direkt marknadsföring.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor angående vår hantering av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter vänligen kontakta oss via info@hittahem.se.

Du har rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer personuppgiftslagstiftningen.

Profilering

Profilering innebär en automatiserad behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig, exempelvis för att anpassa marknadsföringen till dina personliga preferenser. HittaHem använder profilering för att kunna leverera anpassad marknadsföring till dig. Du har rätt att när som helst invända mot profilering genom att kontakta oss.

Marknadsföring på Facebook

HittaHem använder Facebooks produkter för att kunna visa dig relevanta annonser från HittaHem och våra samarbetspartners på Facebook. Annonserna baseras på ditt beteende på vår webbsida hittahem.se. Detta gäller endast om du har gett ditt godkännande på vår webbsida och förutsatt att du är Facebook-användare och har gett Facebook tillåtelse att visa anpassade annonser för dig.

Du kan när som helst stänga av anpassade annonser genom att ändra dina inställningar på ditt personliga konto hos Facebook. När HittaHem AB instruerar Facebook, baserat på data som samlas in av Facebooks produkter, att skapa en grupp Facebook-användare som utgör målgruppen för våra annonskampanjer agerar HittaHem AB och Facebook Ireland som gemensamt personuppgiftsansvariga och vi har ingått Facebooks Tillägg om personuppgiftsansvar för att fastställa parternas respektive ansvar. HittaHem AB ansvarar för att tillhandahålla den information som anges i detta avsnitt, och Facebook Ireland ansvarar för att upprätthålla dina rättigheter med avseende på personuppgifter som lagras av Facebook Ireland efter den gemensamma behandlingen.

Information om hur Facebook Ireland behandlar dina personuppgifter, inklusive rättslig grund för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter mot Facebook hittar du i Facebook Irelands dataskyddspolicy som finns på https://www.facebook.com/about/privacy.

Cookies

När du besöker HittaHem används cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker en webbsida. HittaHem använder tre kategorier av cookies. För en komplett lista över de cookies vi använder, vänligen se vår Cookie policy.

Nödvändiga och funktionella cookies. Dessa behövs för att funktionerna på vår webbsida ska fungera. De möjliggör grundläggande funktioner, såsom sidnavigering, komma ihåg gjorda inställningar och preferenser.

Analys- och prestandacookies. Analys- och prestandacookies används för att förstå hur du och andra användare interagerar med vår webbsida. Vi använder Google Analytics. Den typen av cookies ger oss möjlighet att analysera trafiken på och optimera vår webbsida, samla in statistik samt erbjuda dig en mer relevant upplevelse. Du kan välja att blockera de cookies som används för analys och prestanda.

Marknadsförings- och annonseringscookies är tredjepartscookies som används för att kunna visa dig annonser och annan riktad marknadsföring som vi tror att du är intresserad av och som är anpassade efter dina preferenser. Tredjepartscookies kan identifiera demografiska uppgifter och ditt beteendemönster på webbsidor. Du kan alltid välja att blockera de cookies som används till marknadsföring.

Genom inställningarna i din webbläsare kan du ändra inställningarna för vilka cookies som ska avvisas samt kontrollera exempelvis cookie-historik.

Kontaktuppgifter

Postadress:
HittaHem AB
c/o Rocket Revenue AB
Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm

E-post: info@hittahem.se

Förändringar av dataskyddspolicyn

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra Tjänster. Om det sker större förändringar av dataskyddspolicyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. När dataskyddspolicyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn.

Ändringshistorik

Den 8:e juni 2021: Policyn uppdaterades i samband med att HittaHem AB övertog kundrelationen och personuppgiftsansvaret för HittaHem kunder och användare från NextSolution Sweden AB. HittaHem AB fortsätter att behandla personuppgifterna på samma sätt som tidigare, men personuppgiftspolicyn har uppdaterats för att göra informationen ännu tydligare.

Hitta bostad

HittaHems bevakningstjänst tipsar dig om bostäder innan de kommer ut på andrasajter och ger dig ett unikt försprång i jakten på din drömbostad!

Hitta mäklare

Ska du sälja din bostad eller är du i behov av en värdering? HittaHem matchar dig kostnadsfritt med rätt mäklare i ditt område och för din bostad.

Hitta bolån

Ska du köpa ny bostad eller vill se över ditt befintliga bolån? Testa vår nya kostnadsfria tjänst för en bättre boendeekonomi.