Ekliden 6, Saltsjö-Boo
Trevlig villa med plats för hela familjen med stor tomt och avstyckningsmöjlighet i framtiden, fint belägen intill Baggensfjärden! Lantlig villaidyll med närhet till badplats, idrottsplats, bastu och ångbåtsbrygga samt lediga båtplatser. Här fördelar sig en totalyta på drygt 200 kvm. Vackert anlagd trädgårdstomt om hela 1620 kvm med flertalet fruktträd och plan gräsmatta. Möjlighet finns att stycka av tomten då kommunen planerar för en tätare bebyggelse i området samt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Utmed Dalvägen planeras det även för utökad kollektivtrafik. Avstyckning kommer att ske framåt med möjlighet att bygga parhus eller friliggande hus på båda tomterna. Sjönära lugnt område med vackra naturomgivningar. Ett paradis för barnen med badplats, fiske och simskola samt lekpark precis intill. Rikt uteliv året om med skridskoåkning på Baggen och fina skidspår i närheten vintertid. Ägare till fastigheten är/blir medlem i Gustavsviks Fastighetsägarförening: http://www.gustavsvik.orgDetta innebär b l a 2 städdagar per år (vår och höst). Möjlighet till båtplats, fn finns båtplatser lediga, tillgång till badstrand, brygga, bastu och lusthus. Detaljplanering för sydöstra Boo:Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta enförtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskolasamt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik. Planen föreslår att medge en förtätning genom att minsta tillåtna tomtstorlek ändras frånidag gällande 4000 kvm till ca 800-2500 kvm beroende på förutsättningarna på respektivetomt. Ett fåtal tomter har bedömts olämpliga att stycka då de antingen är för små eller attde har många ekar som föreslås bevaras och skyddas, är bullerstörda eller då de liggerväldigt lågt med hänsyn till dagvattenförutsättningarna. Området avses bli ett långsiktigthållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill. Det beräknas tillkommadrygt 100 st nya bostäder genom avstyckningar. Om fastighetsägare väljer att bygga parhuskan ytterligare ett antal nya bostäder tillkomma. Föreslagna fastighetsgränser är inte fastställda, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv tillsammans medLantmäterimyndigheten bestämma var den nya gränsen ska gå i samband medförrättningsansökan. Byggrätter och utformning friliggande bebyggelse: För hus som uppförs friliggande får endast en huvudbyggnad uppföras. På tomt som högstär 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsareaän 14 % av tomtarean, dock högst 150 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjdom 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 130 m2. På tomt som är större än 1200 m2får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ejuppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 180 m2. Huvudbyggnad meden högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dockhögst 165 m2. Komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagdbyggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2. Parhus får uppföras med en högsta nockhöjd om 8.5 m. Parhus får ej uppta störrebyggnadsarea än 18 % av tomtarean, dock högst 110 m2. Komplementbyggnad med enhögsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav denstörsta får uppta 35 m2.Generellt gäller i förslaget att inom alla tomter avsedda för enbostadshus skaHuvudbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och 6 meter från gatan.Komplementbyggnader placeras 2.0 m från tomtgräns och får efter grannens godkännandeplaceras närmare, dock minst 1.0 m från tomtgräns. Parhus får byggas i gemensam fastighetsgräns. Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen, vilket innebär att detaljplanen för området ska kunna hålla i 50-100 år. Det innebär att en förtätning och blandning av bostadsbebyggelsen ska prövas för att få ett långsiktigt hållbart område. Förutom enbostadshus, som även i framtiden kommer utgöra den dominerande bebyggelsen, bör prövas om det finns platser/områden som är lämpliga för mindre flerbostadshusbebyggelse, grupphusområden eller bostäder för vård. Den något tätare bebyggelsen bör främst prövas utmed Dalvägen som planeras för goda kollektiv-trafiklägen. Läs mer på: http://www.nacka.se/ och projektet för Dalvägen/GustavsviksvägenGustavsviks Fastighetsägareförening består av cirka 330 fastigheter och tar gemensamt ansvar för badplats, strandpromenad, idrottsplats och vägar. Längs strandpromenaden finns badplats, ångbåtsbrygga, båtklubb och vedeldad bastu. På idrottsplatsen är det gott om utrymme för lek för alla åldrar. Här hjälps medlemmarna åt att hålla aktiviteter och traditioner vid liv, såsom midsommarfirande, simskola, sommaridrott och boule.
Bostadstyp:VillaByggår: 1946Boarea: 125 m²Tomtarea: 1620 m²

Skapa en bevakning i området kring Ekliden 6, Saltsjö-Boo.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Ekliden 6, Saltsjö-Boo
Objektsbild - Ekliden 6, Saltsjö-Boo
Objektsbild - Ekliden 6, Saltsjö-Boo
Objektsbild - Ekliden 6, Saltsjö-Boo
Visa alla 8 bilder

Karta & område